تفسیر صعودی و نزولی
32 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رابطه ی قرآن و علوم روز از مباحثی است که در قلمرو مبحث « علم و دین » مورد بررسی قرار می گیرد، این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است که هم در غرب و هم در جهان اسلام مورد پژوهش قرار می گیرد. اما اصطلاح « تفسیر صعودی و نزولی » از اصطلاحاتی است که جناب آقای آیت الله عمید زنجانی در مقدمه کتاب « مبانی و روش های تفسیری » خود، تحت عنوان « خلاقیّت قرآن » مطرح کردند، ایشان فرمودند: « در نگاه یک مسلمان، قرآن یک متن خلاق است نه مخلوق شرایط زمان خود، پس نمی توان ابتدا به باورها، فرهنگ ها و شرایط زمان نزول نگریست و از مجموع این مؤلّفه ها معنی قرآن را تفسیر نمود، و با اصطلاح تفسیر صعودی یا دیالکتیک صعودی آن را توجیه کرد. درست همان است که کلام وخی چه می خواهد تا باورها ، فرهنگ ها و شرایط جوامع با الگوهای برآمده از کلام خدا آفریده شود و از نو باز سازی گردد و خلاقیت قرآن به طور نزولی از خالق به خلق و از آسمان به زمین انجام پذیرد ». البنه ما در این پژوهش سعی کردیم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی این موضوع را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم با جمع آوری آراء و نظرات دانشمندان و محققین نامدار آن را تبیین و روشن کنیم.